• กลับ
    • กลับ
   Innovation Design Contest 2019In strategic partnership with NIA

   IDC 2019

   โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 หรือ IDC มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสาขาวิชาด้าน STEM ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโคเวสโตรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ UN SDGs (United Nation Sustainable Development Goals) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและปวส.ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหรือพัฒนาทักษะแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป ภายใต้แนวคิด Fun Lesson

   ข่าวสารและกิจกรรม

   icon-arrow-large-down icon-arrow-large-left icon-arrow-large-right icon-arrow-large-up icon-arrow-medium-down icon-arrow-medium-left icon-arrow-medium-right icon-arrow-medium-up icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-calendar icon-circle-arrow-down icon-circle-arrow-left icon-circle-arrow-right icon-circle-arrow-up icon-circle-bookmark icon-circle-play icon-circle-print icon-circle-share icon-clock icon-exit icon-exit-small icon-fullscreen icon-gallery icon-info icon-minus icon-mute icon-pause icon-pdf icon-play icon-plus icon-search icon-share icon-social-delicious icon-social-digg icon-social-facebook icon-social-google icon-social-google-plus icon-social-linkedin icon-social-mail-ru icon-social-myspace icon-social-pinterest icon-social-stumbleupon icon-social-twitter icon-social-vkontakte icon-social-weibo icon-social-xing icon-social-yahoo icon-social-youtube icon-sort icon-video icon-website icon-arrow-small-right-teaser Icon Close Circle Icon Contacts